Před zpracováním projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb lze zpracovat architektonickou studii. Architektonická studie se provádí k novostavbám i rekonstrukcím všech druhů objektů.
Cílem architektonické studie je grafické zobrazení stavebního záměru investora se zohledněním funkčního uspořádání, estetického ztvárnění a vazeb na okolí.
Výhodou zpracování architektonické studie je na míru navržený záměr již ve fázi předprojektové přípravy. Výstupem je dokonalé individuální zadání na zpracování projektové dokumentace.

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktovat

Architektonická studie neslouží k oficiální komunikaci se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy. K tomuto záměru slouží projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb..

Architektonická studie se zpracovává převážně v měřítku 1:100 až 1:200 a jejím výstupem je:

  • Textová část, prověření lokality a popis stavby
  • Situace s osazením stavby na pozemku
  • Půdorysy podlaží s návrhem dispozic
  • Schematické řezy objektem
  • Architektonické pohledy
  • 3D vizualizace